Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

Stichting Z
Tweede Oosterparkstraat 72
1091 JG Amsterdam
Nederland
Non profit businessmodel:
De verkopers kopen hun krant in bij Z! voor € 1,35 en verkopen de krant op straat voor € 2,50. De winst – € 1,15 – is voor de verkoper. Zo kan de Z!-verkoper een bescheiden inkomen verwerven, sociale contacten opdoen en iets verder kijken dan de dag van vandaag. De inkomsten voor stichting Z worden gebruikt om de krant te maken

Betalingen:

Betaling voor de kranten gebeurt door middel van contant geld of via een QR code waarmee de koper een krant met Ideal kan afrekenen. Het is momenteel niet mogelijk een abonnement op Z krant te nemen en daarom is er ook geen regeling voor terugbetalingen danwel annuleringen van abonnementen.

Donaties:

Het is mogelijk een donatie aan Stichting Z te maken via onze website. Het is niet mogelijk om een donatie terug te vragen.

Derde partijen

Betalingen worden mogelijk gemaakt door Adyen.

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden

1. Definities: 

1.1 Stichting Z, uitgever van Z magazine.

1.2 Adverteerder: degene die voor zichzelf of op last van een adverteerder een overeenkomst sluit tot het plaatsen van een advertentie.

2. Algemeen:

2.1 Alle orders worden afgesloten op grond van deze algemene voorwaarden.

2.2 Andere afwijkende voorwaarden van adverteerder zijn niet van toepassing, tenzij dergelijke afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door uitgever zijn aanvaard voor een specifiek geval.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voorzover deze schriftelijk tussen uitgever en adverteerder zijn overeengekomen.

2.4 De adverteerder of zijn gemachtigde accepteert het aantal verspreide exemplaren, zowel als het gebied waarin verspreid wordt, zoals deze vermeld staan in de editie waarin wordt geadverteerd.

3. Contract:

3.1 De contracttermijn gaat in op:

– de eerste dag van de maand, waarin de eerste op het contract af te nemen advertentie is geplaatst indien de plaatsing voor de 15e van de maand heeft plaatsgevonden;

– de 15e van de maand, indien de plaatsing op of na de 15e heeft plaatsgevonden. Indien de eerste advertentie niet binnen drie maanden na het sluiten van het contract is geplaatsts, zal het contract geacht worden te zijn ingegaan op de eerste dag van de maand, volgend op die termijn van drie maanden.

3.2 Losse advertenties kunnen, indien de adverteerder dit verlangt, worden begrepen in een later door deze af te sluiten advertentiecontract. Aan dit contract wordt een terugwerkende kracht verleend over een periode van ten hoogste drie maanden.

3.3 Het is niet toegestaan door het combineren van advertentiepubliciteit op één contract derden te doen profiteren van het voor dit contract geldende tarief.

4. Uitbreiding:

Gedurende de looptijd van het advertentiecontract kan de gecontracteerde advertentieruimte een of meerdere malen worden uitgebreid zonder verlenging van de overeengekomen termijn. Het lagere tarief wordt vanaf de eerste dag van de maand, volgende op die waarin de uitbreiding tot stand kwam, op de alsdan nog te plaatsen advertenties toegepast.

5. Annulering:

Indien een advertentiecontract wordt geannuleerd, omdat zich naar het oordeel van de uitgever gegronde redenen voordoen om de reclame te staken, alsmede wanneer de gecontracteerde advertentieruimte op de exploitatiedatum niet is verbruikt, dient het volledige bedrag tot het hiervoor geldende tarief te worden betaald.

6. Tariefsverhoging:

Eventuele tijdens de looptijd van het advertentiecontract doorgevoerde tariefsverhogingen gelden tot een maximum van 15% per contractduur, eveneens voor de nog op het contract te nemen advertentieruimte.

Het is de adverteerder toegestaan de nog af te nemen advertentieruimte te verminderen met het percentage, waarmee de tarieven worden verhoogd.

7. Advertentie:

7. 1 De minimum omvang voor een advertentie is een kwart pagina. Zetwerk in advertenties wordt uit een minimaal negen punts letter gezet.

7.2 Alle advertenties dienen digitaal door adverteerder zelf geconstrueerd, te worden

8. Technische kosten:

Indien een adverteerder of een reclamebemiddelaar geen compleet materiaal in de vorm van goede bestanden aanlevert, behoudt de uitgever zich het recht voor de hierdoor veroorzaakte extra technische kosten in rekening te brengen. De minimum kosten bedragen € 50,- per uur.

9. Voorbehoud:

De uitgever houdt te allen tijde het recht voor:

  1. tekst en vorm van alle advertenties die voor plaatsing worden aangeboden, overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid te wijzigen;
  2. zonder opgave van redenen advertentieopdrachten te weigeren.

10. Aansprakelijkheid:

10.1 De uitgever is voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het niet tijdig plaatsen van advertenties, of ontstaan door onjuistheden in de advertenties, beperkt aansprakelijk tot de prijs van de advertenties.

10.2 De uitgever neemt geen enkele vorm van aansprakelijkheid, bij fouten die zijn ontstaan door foute aanlevering van advertenties, in zowel tekst als afbeelding of een combinatie van deze.

10.3 Indien na foutieve plaatsing niet binnen veertien dagen door adverteerder schriftelijk wordt gereageerd, wordt door de redactie aangenomen dat de advertentie zoals deze is geplaatst, door adverteerder is geaccepteerd.

11. Klachten:

Klachten omtrent fouten in telefonisch opgegeven advertentieopdrachten, of over fouten, ontstaan door onduidelijk handschrift van de adverteerder/opdrachtgever, worden niet geaccepteerd.

Klachten over afwijking van kleur en/of sluitwerk worden niet geaccepteerd.

12. Plaatsing:

Met verzoeken toto plaatsing op een bepaalde plaats in het blad zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden binnen het kader van de technische mogelijkheden en de redelijkheid ten opzichte van andere advertenties.

Garanties voor een aangegeven plaats worden niet gegeven.

13. Betaling:

13.1 Betaling van de advertentie dienst steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan een rente, berekend naar 1% per maand of een gedeelte daarvan, verschuldigd wordt.

Alle kosten met betrekking tot incasso van de door de adverteerder verschuldigde bedragen als gevolg van niet tijdige betaling – zowel de gerechtelijke als buitenrechtelijke kosten – komen voor rekening van de adverteerder.

13.2 De incassokosten bedragen 15% over het totaal bedrag, exclusief BTW, met een minimum van € 50,-. Voorts zal bij ingebrekestelling de wettelijke rente van 15% per maand over het totaalbedrag worden doorberekend.

14. Slotbepalingen:

14. 1 Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden om welke redenen dan ook ongeldig, onuitvoerbaar, of in strijd met de wet is, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden aantasten.

14.2 Op alle met uitgever gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing

15. Deponering:

Deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder het depotnummer 42855.